ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร

ชื่อ: นางนิตยา ปริวัติธรรม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ

ชื่อ: นายวิเชียร ภิรมย์ญาณ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ: นายเดชัย ด่านวรรณกิจ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อ: นายวีรศักดิ์ แก้วประดับ
ตำแหน่ง: ครูช่างก่อสร้าง/หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

ชื่อ: นางสาวดวงตะวัน เครื่องพาที
ตำแหน่ง: ครูช่างก่อสร้าง/หัวหน้างานวิจัย/หัวหน้าอาคารสถานที่

ชื่อ: นางสาวเบญจวรรณ พ่วงสอน
ตำแหน่ง: ครูช่างก่อสร้าง/หัวหน้างานแนะแนว