วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วังสวนจิตรดา พระราชวังดุสิต ...

โล่ห์เกียรติคุณ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมอบโล่ห์เกี่ยรติคุณเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเท ...

สถานศึกษาคุณธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบโล่รางวัลสถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม ...

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรส่งเสริมผู้เรียนประสบความสำเร็จได้รับร ...

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4